Giới thiệu về một số nội dung nghiên cứu của các thành viên COVYS.