Tên tiếng Việt: Hội những nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Nhật Bản

Tên tiếng Anh: Community of Vietnamese Young Scientists in Japan (COVYS)

Tên tiếng Nhật: 在日ベトナム人若手科学者の会

I. Bối cảnh thành lập

Trong những năm gần đây, quan hệ ngoại giao, kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho nhiều du học sinh Việt Nam sang học tập và làm việc tại Nhật Bản trong nhiều ngành khoa học công nghệ. Nhiều du học sinh có điều kiện học tập nghiên cứu và làm việc trong những trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, các trường đại học, các công ty công nghệ hàng đầu tại Nhật Bản. Đây là một nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao tương đương người bản xứ. Tuy nhiên hoạt động khoa học công nghệ của người Việt Nam tại Nhật Bản (cũng như trên thế giới) còn manh mún, chưa có được một mạng lưới hợp tác, liên kết chặt chẽ, thông tin trao đổi còn hạn chế hoặc chỉ chú trọng vào một chuyên ngành hẹp, chất lượng thông tin trao đổi cũng như hợp tác, liên kết chưa cao. Những điều này làm hạn chế năng lực cũng như hiệu suất nghiên cứu khoa học của người Việt Nam tại Nhật Bản.

Mặt khác, đại đa số các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu, và các doanh nghiệp của Việt Nam lại không có một mối liên hệ liên kết nào với nguồn nhân lực công nghệ cao này. Hoàn cảnh này không những hạn chế các đơn vị trong nước và các tầng lớp công chúng Việt Nam tiếp cận với thông tin khoa học công nghệ cập nhật trong các lĩnh vực mũi nhọn, mà còn làm mất đi nhiều cơ hội để khai thác đúng mức tiềm năng người Việt Nam làm khoa học công nghệ ở nước ngoài.

II. Mục đích thành lập

COVYS được lập ra nhằm:

  1. Đáp ứng nhu cầu thiết yếu phải có một không gian chung cho các hoạt động giao lưu giữa những người làm khoa học công nghệ tại Nhật Bản (và các nước khác trên thế giới).
  2. Xúc tiến việc cung cấp thông tin khoa học công nghệ tới các tầng lớp công chúng tại Việt Nam.
  3. Xúc tiến việc trao đổi và tư vấn về khoa học công nghệ, giới thiệu nhân lực khoa học công nghệ cho các cơ quan chính phủ, các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ và các công ty tại Việt Nam.
  4. Xúc tiến việc thương mại hóa các ý tưởng, các bí quyết về khoa học công nghệ của hội.

III. Cơ cấu của Hội

COVYS là một tổ chức khoa học công nghệ phi chính trị. Hội được thành lập bởi thành phần nòng cốt là những nhà khoa học, nhà nghiên cứu, kỹ sư, nghiên cứu sinh bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ người Việt Nam đã và đang công tác, học tập tại Nhật Bản.

Cơ cấu của hội bao gồm:

  1. Ban liên lạc hội: 3 thành viên, gồm có 1 Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch. Ban liên lạc có nhiệm vụ tổ chức, thông báo hoạt động định kì và không định kì của hội tới các thành viên hội. Ban liên lạc bao gồm các thành viên tự ứng cử được chọn thông qua bầu cử. Ban liên lạc tùy tình hình thực tế có quyền chỉ định các thành viên vào các vị trí cần thiết để giúp Ban liên lạc triển khai hoạt động khi có yêu cầu phát sinh. Trong thời kỳ phôi thai (nhiệm kỳ đầu tiên), Ban biên lạc là những người đứng ra thành lập hội.
  2. Ban liên lạc vùng: Ban liên lạc vùng có nhiệm vụ tổ chức, thông báo hoạt động định kì và không định kì của các thành viên của hội thuộc một đơn vị địa lý thích hợp. Ban liên lạc vùng bao gồm các thành viên tự ứng cử và được chọn thông qua bầu cử theo khu vực địa lý đó.
  3. Các thành viên của hội: các thành viên của hội là những người đáp ứng được các tiêu chí thành viên do hội đề ra, được Ban liên lạc hội mời tham gia, hoặc có đơn xin gia nhập hội.

IV. Hoạt động

Các hoạt động định kì

  1. Hội nghị vùng: báo cáo các hoạt động khoa học công nghệ của hội viên của một vùng trong năm.
  2. Phát hành tạp chí khoa học công nghệ của hội.

Các hoạt động không định kì

1. Tư vấn về khoa học công nghệ, giới thiệu nhân lực khoa học công nghệ cho các cơ quan chính phủ, các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ và các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam, các doanh nghiệp nước ngoài có ý định đầu tư tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Việt Nam có ý định đầu tư tại Nhật Bản.

2. Tư vấn đầu tư khoa học công nghệ vào Việt Nam.

3. Tư vấn thương mại hóa các ý tưởng, bí quyết về khoa học công nghệ của hội.